Čo je predpokladom dobrej interakcie učiteľ - žiak

17.10.2016 18:47

V súčasnosti v rôznych diskusiách najviac zdôrazňujeme obsah vzdelávania, využívanie "novších" vyučovacích metód a foriem práce učiteľa, multimediálna technika je priam zbožňovaná ako významný fenomén zásadných zmien vo vyučovaní. No už menej pozornosti venujeme osobnosti žiaka. Ako rešpektujeme a berieme do úvahy jeho individuálne osobitosti a podobne. Poznanie žiaka je základom dobrého vzťahu medzi ním a učiteľom, teda základom interakcie. Medzi kľúčové aspekty, ktoré sú základom dobrých vzťahov medzi učiteľom a žiakom E. Petlák (Interakcia vo vyučovaní) uvádza:

a) poznanie zdravotného stavu žiaka - dôsledky chorôb na učebnú činnosť

b) poznanie rodiny a rodinného zázemia žiaka - ako rodina pomáha pri učebnej činnosti 

c) poznanie záujmov žiakov - prejaviť záujem o záľuby, ktoré sa môžu stať súčasťou predmetu

d) poznanie štýlov učenia sa žiaka - štýly učenia sa žiakov a ich prístupy k učeniu (Gardnerova teória rozvoja inteligencie)

e) poznanie statusu žiaka v triede - spolupráca s kolektívom triedy

f) poznanie toho, ako sa žiak prejavuje na iných vyučovacích hodinách, u iných vyučujúcich - zdieľanie informácií, čerpanie zo skúsenosti kolegov a optimalizácia prístupu ku každému žiakovi

Školská trieda je malou, formálnou sociálnou skupinou, ktorá významne determinuje rozvoj osobnosti každého jedinca. Vystupujú tu rôzne psychologické aspekty, ktoré ovplyvňujú interakčné vzťahy.

V. Kačáni v Základoch učiteľskej psychológie zdôrazňuje tie, ktoré sú najviac orientované na poznanie žiaka z hľadiska vlastností osobnosti :

- aktívno-motivačné vlastnosti - potreby, pudy, záujmy, záľuby, sklony, ašpirácie, životné ciele, plány, ... Môžeme z nich čerpať, v prípade potreby nežiaduce inhibovať

- vzťahovo - postojové vlastnosti - postoje, citové vzťahy, charakter, svetonázor, ... Postoj k učeniu, k učiteľovi má vplyv na pozitívne, ale aj negatívne interakčné vzťahy

- výkonové vlastnosti - kvalita a kvantita, čo dieťa dokáže, primeraná záťaž, adekvátne požiadavky, zvyšovanie záťaže

- dynamické vlastnosti - sila, intenzita prežívania a správania

- sebaregulačné vlastnosti - miera ovládania a riadenia správania sa, sebaobraz žiaka.

Pri poznávaní žiaka najdôležitejšiu úlohu zohráva triedny učiteľ. Ten musí najlepšie poznať žiakov svojej triedy, aby mohol ostatných učiteľov usmerňovať a kooperovať ich prácu v triede z hľadiska prístupu k žiakom. Pri tejto práci je ešte jeden dôležitý komponent - rodič. Učiteľ musí poznať charakter žiaka, ktorý sa prejavuje v iných sociálnych vzťahoch, ale ktoré veľmi ovplyvňujú jeho prácu v školskom kolektíve.